Daniela Hodrová – Citlivé město (inspirativní výpisky)

V textu spisovatelky a literární teoretičky Daniely Hodrové (vydala Akropolis 23006), není město sledováno jen jako téma či pozadí literárních (případně výtvarných) děl, ale především jako charakteristický a jedinečný způsob existence ve světě a prožívání a reflexe světa.

Hodrová - Citilvé městoČtení a psaní města Pojetí určitých systémů jako textů, nezávisle na tom, zda byly vytvořeny v přirozeném jazyce či na základě jiných „jazyků“ kultury (text malířský, text města), znamená namnoze jejich hlubší poznání.

…město svou minulost nevypráví, má ji, jako čáry na dlani, vepsanou do brázd ulic, do mříží oken… Marco Polo

Svět existuje jen v mýtech. Zdeněk Neubauer

Město je jiné pro toho, kdo přejde kolem, aniž by do něho vstoupil, a jiné pro toho, kdo se jím dá zajmout a už v něm zůstane; jiné je město, do něhož přijdeš poprvé, jiné je to, které opustíš, aby ses už nikdy nevrátil. Italo Calvino

Přečíst město znamená vidět sám sebe v zrcadle Města/Světa. Bogdan Bogdanović

Městský text nevzniká ve městě, nýbrž je to město, které text píše a hledá v něm obydlí. A město píše nejen v textech, ale i v nitru obyvatel, pokouší se nitro svých obyvatel obývat.

jang – vědomí (pravidelné, geometrické město)
jin - nevědomí (vegetativní město – tkáň)

stín – podobenství všeho, co prchá

Nevědomí si nelze představovat jako uspořádanost ani jako neuspořádanost. C.G. Jung

Způsobem uspořádání chaotických obrazů, jež do vědomí (nekontrolovaně) pronikají z hloubi nevědomí, je tvorba symbolů. Ty nevznikají v nevědomí, ale právě v procesu sebeutváření, tedy na plynulé hranici mezi vědomím a nevědomím.

Utopická města – jangová; dokonalé mandaly; uzavřená - touha po celosti města/společnosti i vlastní bytosti

Nové Město jang x Staré Město jin

Jin „organické“ vytváření – Gaudí, Hundertwasser

- šikmost, zvlněnost
- obléhání…tvář jako text (sdělení)
- pronikání divošského – graffiti, punk, hippies apod

Věci jsou pomíjivé vodní víry v plynoucí řece- židle je stromem na své cestě stát se kouskem dřeva na oheň.

text jangový - chrlený x jinový - tkaný

Zmatení, zdroj obnovy! Ezra Pound : Cantos

Skládka - muzeum každodenního života; sbírka předmětů, jež se staly nepoužitelnými a tím vlastně absolutními Tournier
Skládka je divokým textem, divokou koláží.

Chůze městem

Putováním se stáváme přímými účastníky, chůzí se propojujeme se všemi minulými chodci, nohy vlastně obnovují paměť. Václav Cílek

Jedna z možností, jak uchopit celost, spočívá ve zmenšení měřítka
- svět jako míč
- matka jako panenka hrozivá či krásná

Myšlení – snění, vnímání věcí a skutečnosti jako celku a zároveň s oporou ve spojování na základě podobnosti, analogie – je charakteristické pro práci nevědomí.

Stačí, když chodec jde a sní .

Může obcházet třeba jen svůj pokoj – a přitom spatřit a přečíst celý svět. Pessoa

Člověk hledá město venku, vně, zatímco město je „obsaženo v něm, v obraze, který sám chová v srdci, podobně jako je strom obsažen v semeni. Exupéry

zástup si bere lidskou duši bez vědomí jednotlivce

bloudící x bloumající – s tím, co vidí, je srozuměn
-bloudící se cítí ohrožen: jeho nejistota o místě v prostoru je doprovázena nejistotou o vlastní identitě - fascinují jej i jevy obvyklé a obyčejné; byť je dřív snad chápal, nyní jim nerozumí a je jimi osudově přitahován. Kráska, jež nakrátko zaujme bloumajícího, se pro bloudícího stává osudovým přízrakem.

- zavržený chodec „ahasver“ př. Maldoror

…bludně těká, vznáší se bludně – jen blázen! Jen básník!

chůze – cesta životem

cesta lesem – cesta nitrem les – nehlubší místo v nás, kde se ozývá a radí hlas slovy nepostižitelný (Sókr. daimonion)
- setkání s vlastním Já, s podstatou

Julia Kristevová – možnost studovat jako text i jiné, neliterární systémy  umění, nevědomí

Obývání města

Panenku je možné chápat nejen jako podobu děťátka, ale také jako obraz vlastního já. Estés

…není však i vstup do minulosti vlastně zasvěcením?

tělo- pokoj – město

Není nutno, abys vycházel z pokoje. Zůstaň u svého stolu a poslouchej. Ani neposlouchej, čekej pouze. Ani nečekej, buď naprosto tiše a sám. Nabídne se ti celý svět k odhalení, bude se před tebou svíjet v extázi. Kafka

Procházím mnohým časem, mnohým tichem, beztvaré světy procházejí mnou. Pessoa

Jsem komora, komora zmrtvýchvstání… Jsem komora prznitelů venkovských husiček, jsem komora tetelících se zlodějíčků a onanujících mladíčků, jsem komora sebevrahů a komora snílků. Patřím všem, kteří do mě vstupují a třísní mě svým tajným hříchem, svou trapnou neřestí. Ty všechny bez rozdílu přijímám do své sešlé náruče, neboť jsem ve svém stáří ztratila všechny půvaby ženskosti… Jsem paměť snů, vršených v prachu u mých nohou a měnících se v prach, a jiných snů z prachu povstávajících. Hodrová – Podobojí Sestup do sklepa znamená sestup do vlastní minulosti a někdy do minulosti města, ba dokonce do minulosti před městem.

Golem patrně představuje symbol nebo personifikaci nevědomí – nevědomí postavy i nevědomí města. Je výrazně spjat s živlem země, je jakýmsi temným, „černým idolem“, Stínem, Animem v jeho temném aspektu. To- druhé (id).

peklo – stav mysli obyvatel moderního velkoměsta
rozpolcenost města způsobená osamostatněním ducha od hmoty

tarot - znázornění kolektivního nevědomí

Maska je také prostředkem k navázání spojení s předky, s podsvětím, je součástí iniciace, v níž má očistnou funkci.

Peklo: to je hmyz…A budeš hmyzem. Gilbert – Lecomte

bezdomovec – soudobá podoba divého muže

Kolektivní nevědomí města, s nímž komunikuje nevědomí obyvatel, si můžeme představit jako všeprostupující živel. Tento živel bychom mohli nazvat duchovním polem nebo aurou /duše města, genius loci (duch místa)/

…komu to přihlížím? Kolika jsem? Kdo je to já? Co je to ten interval mezi mnou a mnou?; vím však jistě kdo jsem já? ; Každý z nás je celou společností, celou čtvrtí Tajemství. Pessoa

Výpisky provedla: Jana Orlová ( http://jana-o.blog.cz )

poznámka editora: většinu citovaných autorů naleznete ZDE