Obchodní podmínky

Dole naleznete veškerá ze zákona povinná ustanovení, na začátku nejčastější dotazy:

Odběr objednávek v naší prodejně je ZDARMA.

Objednávat lze jednorázevě bez registrace (ale přicházíte tím o slevy na příště).

Posíláme na dobírku i levněji s platbou předem (ale platit nelze on-line kartou, musíte vyčkat na fyzické nachystání zboží a teprve pak odešleme platební údaje na bankovní převod). Posíláme nejraději Zásilkovnou (je to levné!) - ale můžete zvolit i Českou poštu nebo kurýry (GLS apod). Poštovné začíná na 52,- CZK

Provozujeme e-shop už více jak 15 let, balíme zásilky bezpečně a ekologicky (z použitých materiálů), není problém cokoliv vrátit.

U antikvariátu a bazaru LP rozklikněte titul na detaily, připradně rozklikněte obrázek pro lepší zjištění stavu, předejdete tím případnému nedorozumění. Případně si o lepší popis napište.

Všeobecné obchodní podmínky
internetového obchodu Polí5 (polípět)

Obsah:

 1. Obecná ustanovení a výklad pojmů

 2. Hmotný předmět koupě (tištěná kniha, nosič CD apod.)

- Uzavření kupní smlouvy
- Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání
- Dodací podmínky

 1. Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění

 2. Ukončení smlouvy

 3. Reklamace

 4. Prodej knih s mechanickými vadami a použitým zbožím (antikvariát)

 5. Ochrana osobních údajů

 6. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

 7. Závěrečná ustanovení

I. Obecná ustanovení a výklad pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Josef Jindrák, Třebenická 26, 182 00 Praha 8, IČ 48567116, DIČ: CZ7010140379 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.polipet.cz nebo www.poli5.cz.

 2. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.

 3. Spotřebitelem je myšlen každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobe se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 5. Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek může být:

- hmotný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího (zejména tištěná kniha, CD nosič apod.)

- elektronická kniha (dále jen „e-kniha“) – e-knihou se rozumí digitální ekvivalent tištěné knihy, časopisu, sborníku apod.

- audiokniha (dále jen „audiokniha“) – audioknihou se zde rozumí zvukový záznam díla nebo přednesu zpřístupněný kupujícímu v prostředí internetu, označený v nabídce prodávajícího „audio MP3 ke stažení“. Audiokniha na CD je zde považována za hmotný předmět koupě.

 1. NOZ je v těchto všeobecných obchodních podmínkách zkratka používaná pro označení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 2. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 3. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.

 4. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 5. Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.

II.  Hmotný předmět koupě (tištěná kniha, nosič CD apod.)

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující má možnost objednat předmět koupě formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem, tedy elektronickou formou, kupující na webu prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že po registraci své osoby označí předmět koupě na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky, cenu za předmět koupě, náklady spojené s dodáním zboží.

 2. Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení se strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 3. Kupující si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání

 1. Kupující se může s podrobnými informacemi týkajícími se možností způsobů platby, způsobů dodání a nákladů na dodání seznámit ještě před odesláním objednávky na konci jejího procesu.

 2. Prodávající akceptuje tyto platební podmínky, podle kterých může zaplatit zejména následujícími způsoby: dobírka, platba při převzetí na odběrném místě, platební kartou, bankovním převodem, platbou na fakturu.

Dodací podmínky

 1. K odevzdání předmětu koupě kupujícímu, které je zasíláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, dojde v okamžiku, kdy mu ho dopravce předá.

 2. Není-li výslovně ujednáno, jak má být předmět koupě zabalen, zabalí prodávající předmět koupě podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci. Stejným způsobem zabalí prodávající předmět koupě pro přepravu.

 3. V případě, že se vyskytnou jakékoliv problémy s doručením zásilky, případně nebyla-li zásilka doručena kupujícímu vůbec, může kupující kontaktovat zákaznickou linku 739 219 763 nebo e-mailem na adrese info@polipet.cz.

 4. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením.

 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto přepravci. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.

 1.  

III. Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění

 1. Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění. 

 2. Dle § 2161 NOZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 4. Dle § 2165 NOZ je kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 

 5. Ustanovení § 2165 se nepoužije

  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

  3. u  použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

  4. vyplývá-li to z povahy věci.

 6. Dle § 2169 NOZ platí, že:

  1. nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

  2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou  slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“ 

 7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.

IV. Ukončení smlouvy

 1. Kupující - spotřebitel (dle definice uvedené v článku I. těchto všeobecných obchodních podmínek), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů.  Toto právo nemá kupující v případě dodání e-knih a audioknih,  jelikož se jedná o dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) NOZ).

 2. Kupující je tímto informován, že není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 1837 NOZ), , jedná-li se o smlouvu:

  1. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

  2. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 3. Lhůta na odstoupení od smlouvy běží

  1. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží

  2. v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj.v případě kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,

  3. případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 4. Kupující - spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Prohlášení doručí kupující prodávajícímu poštou nebo e-mailem na adresu Josef Jindrák, Třebenická 26, 182 00 Praha 8.

 5. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, je povinen prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručit osobně nebo zaslat na adresu: Rekomando/Polí5, Trojanova 9, 120 00 Praha 2

 6. Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během  přepravy nedošlo k jeho poškození.

 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, ebo v případě, že kupující zboží uhradil kartou, vrátí je prodávající na kartu kupujícího, a to nejpozději do 14-ti dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu.

 8. V případě, kdy je kupující – podnikatel, lze odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

VI. Prodej knih s mechanickými vadami

 1. Prodávající nabízí na svých webových stránkách v oddělení „antikvariát“ mechanicky poškozené tištěné knihy, jejichž vada nebrání užívat knihu k určenému účelu (dále jen „poškozené knihy“).

 2. Prodávající prodává poškozené knihy za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné knihy.

 3. Kupující bere na vědomí, že vybere-li si knihu v oddělení „antikvariát“, bude mít kniha mechanickou vadu (tj. bude poškozena) a cena za takovou knihu bude již cena snížená oproti ceně obvyklé.

 4. Kupující bere na vědomí, že mu v případě koupě mechanicky poškozené knihy nenáleží právo z vadného plnění, pro které byla cena snížena a ustanovení § 2165, tj. právo kupujícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí, se nepoužije.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující (uživatel) bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy. 

 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje sám, případně pověří zpracováním třetí osobu – zpracovatele, a to zejména poskytovatele a správce informačních systémů prodávajícího, poskytovatele cloudových služeb prodávajícího. Kupující dále bere na vědomí, že poskytovatel předá v případě objednávky osobní údaje dalším správcům, a to přepravním společnostem, které doručí objednaný hmotný předmět koupě Kupujícímu. V případě, že si Kupující přeje zaslat hmotný předmět koupě do země mimo EU, bere kupující na vědomí, že prodávající pověří zpracováním osobních údajů dalšího správce, a to přepravní společnost se sídlem mimo EU. 

 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem), a dále bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání obchodních sdělení.

 4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle čl. 12 a následujících GDPR informován o zpracování jeho osobních údajů.

 5. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.

​VIII. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

  1. totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj

  2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností;

  3. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;

  4. způsob platby a způsob dodání plnění;

  5. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány;

  6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;

  7. údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou;

  8. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření;

  9. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy, nebo u nichž lze očekávat, že by mu mohly být známy.

 2. Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

  1. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby

  2. údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována

  3. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat

  4. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná

  5. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby

  6. podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy

  7. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,

  8. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

  9. jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení zanikne,

  10. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

 4. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.