Česko-slovenská literárna súťaž Básne

 

Občianske združenie literarnyklub.sk, Psí víno - časopis pro současnou poezii a vydavateľstvo Fra vyhlásili 1.júla 2017 7. ročník literárnej súťaže Básne, ktorého sa prvýkrát môžu zúčastniť aj autori/ky s českými príspevkami. Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne 2017. Prvá cena je honorovaná sumou 500€ druhá cena 300€ a tretia cena 200€. Porota udelí ešte sedem prémií honorovaných sumou po 100 Eur.


Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 príspevkov. Jeden súťažný príspevok môže byť v rozsahu jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier). 

Príspevky sa prijímajú prostredníctvom webovej stránky basne.literarnyklub.sk alebo poštou na slovenskej adrese:

BÁSNE 2017
OZ literarnyklub.sk,
P.O.Box 99
810 00 Bratislava


alebo na českej adrese

BÁSNE 2017
Fra, Petr Borkovec
Šafaříkova 15
120 00 Praha 2


Do súťaže sa môže autor prihlásiť len jedenkrát buď online alebo poštou.

V prípade, že je príspevok poslaný poštou:
- musí byť v štyroch identických exemplároch
- práce prihlásené do súťaže sa nevracajú (vyhlasovatelia garantujú, že práca nebude použitá v rozpore s autorským zákonom)
- prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke
- na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora
- súťažiaci k zásielke priloží v zalepenej obálke vyplnenú prihlášku, v ktorej doplní údaje o autorovi/ke

Práce, ktoré nesplnia podmienky budú vyradené.

V prípade, že je príspevok prihlásený online je autor povinný vyplniť online prihlášku na webovej stránke basne.literarnyklub.sk

Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum a čas odoslania, 31. augusta 23:59:59.

V žiadnom príspevku nesmie byť uvedené meno autora/ky príspevku. Príspevky bude hodnotiť štvorčlenná porota zastúpená slovenskými a českými literátmi. 

Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne 2017. Prvá cena je honorovaná sumou 500€ druhá cena 300€ a tretia cena 200€. Porota udelí ešte sedem prémií honorovaných sumou po 100 Eur. 

Výsledky budú vyhlásené 28.10.2017. 

Hlavným partnerom literárnej súťaže BÁSNE je Fond na podporu umenia.

http://basne.literarnyklub.sk/ak-basnis-tak-to-posli.php